نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۳٠
 

عشق یعنی...

یک عالمه چیزهای جدیدهورا

                                                                                                  love is full of surprisesتشویق


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢۸
 

عشق یعنی ...

بدون اینکه بهت بگه کیسه زباله را بیرون ببریتعجب

                                                                                                            love is mptying the garbage without being askedنیشخند


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٦
 

عشق یعنی

دوست داشتن تمام مخلوقات خدا قلب

                                                                                                        love is caring for all gods creaturesتشویق


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٤
 

عشق یعنی

کالسکه سواری با همدیگههورا

                                                                                                        love is   a ricksha ride togetherتعجب


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢۳
 

عشق یعنی...

باغچه خانه را با هم آرا ستنتشویق

                                                                                                        love is landscaping the garden togetherتعجب


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٢
 

عشق یعنی...

نه هر چی تو دوست داریگریه

                                                                                                         love is never quite what you thinkچشمک


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢۱
 

عشق یعنی...

پیک نیک رفتن و کباب درست کردن روی آتشقلب

                                                                                                             love is roasting chestnuts on an open fireهورا

 


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱۸
 

عشق یعنی...

زیر ستاره ها چادر زدنزبان

                                                                                                              love is camping under the starsتعجب


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٦
 

عشق یعنی ...

کمک به  سالمندانتشویق

                                                                                                      love is helping the elderlyقلب


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱۱
 

عشق یعنی همه جا دنبالش رفتنخنده

                                                                                                          love is following him anywhereزبان


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٩
 

عشق یعنی ...

دلیل باهم بودنقلب

                                                                                                        love is the reason were togetherچشمک


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٥
 

عشق یعنی...

راهی به قلبشزبان

                                                                                                             love is the way to his heartقلب


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢
 

عشق یعنی سفری برای همه عمرهورا

love is the iourney of a lifetime