نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢٤
 

عشق یعنی ...

وقتی اون نیست با گل هاش صحبت کردنزبان

                                                                                                                love is talking to her plants while shes awayچشمک


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢٢
 

چشمکزبان

عشق یعنی ...

جاییکه هیچ چیز نمی تونه روحیه آدم خراب کنه

                                                                                                           love is where nothing can dampen your spirits


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱۸
 

عشق یعنی کاشتن یک بوته گل سرخ   

love is planting  a red  rosebush


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٤
 

عشق یعنی ...

به فکر آینده بودنتشویق

                                                                                                           love is thinking of the futureلبخند


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱۱
 

عشق یعنی

نوشتن نامه های عاشقانه روی ماسهخنده

                                                                                                          تعجب   love is writing love letters in the sand


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۸
 

عشق یعنی ...

مجموعه ای از خاطرات خوشقلب

                                                                                                           love is a store of happy memoriesلبخند


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٥
 

عشق یعنی

نگرفتن او از مادرشلبخند

                                                                                                              love is sharing him with his motherچشمک


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۳
 

عشق یعنی ...

کاشتن یک بوته گل سرخلبخند

                                                                                                            love is planting a red rosebushقلب


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢
 

عشق یعنی....

براش یه ای میل عاشقانه بفرستیقلب

                                                                                                              love is sending her an e-mail love letterنیشخند