نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

سوخته بال
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٢
 

چه پروازی بود /آمدنم به سویت /ای یار/که پرچین صداقت / عرق شرم نشست/

ومفهوم عشق/سربه زیر افکند/چه پروازی بود/افسوس/ آن پروانه/ که پروازش را/بر فراز گل های  نیلوفر می افروخت/ په حقیرانه سوخت / از کوچه فریاد می آمد /

آی.... کجایی ؟/ از سرکوچه بیداد می آمد/ آی ... کجایی ؟/ ومن در هفت برج عشق/ خود را به تو بخشیده بودم / چه پروازی بود/ آمدنم به سویت/ ای یار .

رسو ل نجفیان