عشق یعنی...

راهی به قلبشزبان

                                                                                                             love is the way to his heartقلب

/ 2 نظر / 2 بازدید