در هنگام خواندن شعر 11/ اسفند /89

صدای قار قار کلاغ ها در ساعت ٣٠/۶خیال هایم را ترساند. خیال هایم

پرواز کردند. هنگامی که صدای ترمز ماشین مرا با خود بُرد!

/ 2 نظر / 2 بازدید
مثل همیشه

از شوخی گذشته چقدر کوتاه تصویر کردی ش ...عالیه!