یک لحظه سکوت کن!

گوش کن!

نه سخنرانی می کنم ونه موعظهگریه

فقط به حرف هایم گوش کن!ساکتاگر تو با دل انگیز ترین نام ها صدایم کنیتعجبزبانشعرهایم به رقص در می آیند!لبخندچشمکقلب ومن بهترین کلمات را حتی در دشوارترین لحظه به لحظه هایم برایت خواهم گفت: باور کن زندگی با تو زیباستنیشخند

/ 1 نظر / 2 بازدید
مامانی هستی (سایه صبور)

یک سینه حرف دارم و پروای حرف نیست مهری به لب زدند مبین بی زبانی ام با اینکه وعده های دروغین دلم فسرد بیزار از این گمان بد ، بد کمانی ام جان منی به لب برسد جان دریغ نیست جان میکنم که جلوه کند دل ستانی ام بغض هزارساله به جام نهاده اند در التهاب صاعقه رعد آنی ام ....