سوخته بال

چه پروازی بود /آمدنم به سویت /ای یار/که پرچین صداقت / عرق شرم نشست/

ومفهوم عشق/سربه زیر افکند/چه پروازی بود/افسوس/ آن پروانه/ که پروازش را/بر فراز گل های  نیلوفر می افروخت/ په حقیرانه سوخت / از کوچه فریاد می آمد /

آی.... کجایی ؟/ از سرکوچه بیداد می آمد/ آی ... کجایی ؟/ ومن در هفت برج عشق/ خود را به تو بخشیده بودم / چه پروازی بود/ آمدنم به سویت/ ای یار .

رسو ل نجفیان

/ 2 نظر / 2 بازدید
پرواز

پرواز پرواز.. همه آغاز همین بود./.

صنم

[گل][گل][گل] سلام قدر پروازم را ندانستی... بالهایم را شکستی.