سیدنی هاریس در کتاب برندگان وبازندگان می نویسد :

وقتی یک برنده اشتباه می کند، می گوید :

من اشتباه کردم.

اما وقتی یک بازنده اشتباه می کند می گوید: تقصیر من نیست. پس نهایتا توانایی عذر خواهی ، جدا کردن برنده از بازنده می باشد.

 

عششششششششششق یعنی:قلب

هیچوقت برای عذر خواهی دیر نیستچشمک

/ 1 نظر / 2 بازدید
صنم

[گل][گل][گل] سلام معذرت خواهی شهامت می خواهد که انسان های ترسو از آن بی بهره اند.