خبر

- عذاب وجدان نگرانش کرد.

- می دانستی هیچی بدتر از عذاب وجدان نیست

- حالا اینجا را داشته باش

کات

الکی...

... الکی

نمی خواهم نوشته هایم اطاله داشته باشد

کات

خبر های مهم مرا یادداشت کُن

من هنوز زنده ام

من از سر زمین رویاهایم دور شدم آنجا هم پر از دود است

- می دانستی عذاب وجدان نگرانش کرد.

من دور خواهم شد از هر نمایش عروسکی

کات، بازی تمام شد

/ 0 نظر / 4 بازدید