گفت

یکی بود، یکی نبود. 

قصه ی من چند قاضی داشت؛

قاضی ها با هم آه کشیدند.

 من پُر از سوال بودم. که چرا قصه ی من چند قاضی داشت.

اولی می گفت :

دومی زود گفت....

سومی حرفی نزد فقط نوشت که، اگر اجازه بدهید کتابی خواهم نوشت.... از سر زمین آرزوهایت.

و من لبخند زدم.

/ 0 نظر / 2 بازدید