انتظار...

صبح روز سوم بعد از چند ساعتی که به اندازه یک عمر بود. آفتاب غروب 

 کرد. زوجی از آدمک های نقاشی ام از دفترکاهی خارج شدند.

سفارش نمی کنم،

بدان گنجشک ها ی عاشق دوباره آواز خواهند بهار در راه است.

/ 2 نظر / 2 بازدید
مثل همیشه

روز ِسوم ِ بعد از آخرین غروب منظورته یا اینکه روز سوم یه چیزی آفتاب غروب کرد؟ منظورت از سطر دوم آدمک های زوج نقاشی اند یا زوجی از آدمک های نقاشی؟ فعلا گیجم

**!!!..ف...!!!**

مگر قبلا که سفارشهایت از گوش هایش عبور میکرد سفارشهایت عملی میشد؟؟؟ گوش شنوا کم است این روزها اما بهار نزدیک است