گفت، گفتم

گفت: قول نمی دهم فریاد نزنم اما قول می دهم سکوت کنم.

گفتم: نه فریاد نه سکوت فقط یک لبخندخنده

/ 1 نظر / 12 بازدید