/ 2 نظر / 2 بازدید
صنم

[گل][گل][گل] سلام افسانه جان مرسی خانم[گل]

اصغر عظیمی مهر

این روزها به هیچ قراری نمـی رسی کاری نمی کنی و به کاری نمی رسی چـون بادِ ایسـتاده که بـی نام می شود با رخوتت به هیــچ دیاری نمی رسی سلام افسانه ! با غزلی تازه به روزم و منتظر آمدنتان !