خورشید

خورشید در آسمان آبی مرا نگاه می کند،که چطور!

بادبادک ها را در آسمان به پرواز در می آورم.

خورشید مرا نگاه می کند.

 و می ترسد از اینکه طوفان در راه باشد.

/ 1 نظر / 2 بازدید