عشق یعنی ... 

گرفتن تصمیم صحیح  

                                                                                                                        قلب   love is

making the right decision  ...

/ 0 نظر / 3 بازدید