گفته باشم که... زندگی زیباست

سکوت خواهم کرد تا لحظه مرگم، فریاد خواهم زد بعد از مرگم! می توانی از نوشته هایم بفهمی.

*حیف فروردین تمام شد.

* زندگی زیباست.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
پدر

بله زیباست...و باید استفاده کرد...