عشق یعنی...

یک عالمه چیزهای جدیدهورا

                                                                                                  love is full of surprisesتشویق

/ 2 نظر / 2 بازدید
صنم

[گل][گل][گل] آره خب!

هرمز ممیزی

سلام تعابیر قشنگ و گویائی از عشق عاشقی وقف خود خویشتن است / در تب و تاب و تپش زیستن است / در طلب قلب خود انگیختن است / انجماد یخ تن ریختن است ![گل]