چشمکزبان

عشق یعنی ...

جاییکه هیچ چیز نمی تونه روحیه آدم خراب کنه

                                                                                                           love is where nothing can dampen your spirits

/ 0 نظر / 2 بازدید