می گفت

ای کاش؛ ای کاش ها نبود.

ای کاش من نقل قول نمی کردم که ایشان آدمی را یا آنقدر بالا می برد که با ستاره ها همسا یه می شوند.

و یا ... به ضرب می روی ته چاهاوه

 و ای کاش من حرفم را بتو می زدم که چقدر خسته اند آدم ها.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
آشنا

فقط میتونم بگم[ناراحت]