امین پسر برادرم

این عکس برای تلویزیون شبکه دو فرستادم سه سال پیش موضوع آزاد بود برنامه ی بود که از ساعت ۶ تا هشت یا نه صبح بود. 

فضول داره نگاه می کنه که من چکار می کنمخنده بین خودمون باشِ من فضول زیاد دارمعینک تازه فضول های من، فکر می کنند من نمی فهمزبان

/ 1 نظر / 2 بازدید
ناتانائیل

سلام خوبی؟ چه جالب... یعنی اینجا داشته فضولی می کرده, بعد تازه فکر می کرده نمی فهمی! بعدش تو عکسم گرفتی؟!! ابول داری بابا!