بی ربط

من خوشبخت ترین ...نم

زیرا گفت: آدم های مهم را در آخر سریال می نویسند ؛

و با حضور....

قهقهه

تو خوشبختی، زیرا در خودت فرو رفتی ، ......

شیطان

او خوشبخت ترین است

زیرا آدم های سیاه را  در خیابان های  ترک  خورده

دید!

/ 0 نظر / 10 بازدید