خود گویی......................................................................

 دلم برای  شعرم می سوزد که غافلگیر شدند.

ضایع شدنیشخند

ضایع شدم؟خنده من کمتر ضایع شدمزبان

گفتم:یعنی چه؟

گفت:از دو دقیقه پیش حرف نزن از حال بگو نه ببخشید، منظورم از آینده بودساکت

تو نویسنده نمی شویوقت تمام تو نویسنده می شویدروغگو

من از حاشیه می گویماوه آنها از کویر می گویندمتفکر

ومن می خندم به دنیاقهقهه

/ 0 نظر / 9 بازدید