گریه کردم

من خدا حافظی بلد نیستم

این را واژه هایم گفتند

و تو مرا محکوم کردی

/ 1 نظر / 17 بازدید

من محکومت نکردم عزیزم.....بدی نوشتن اینه که احساس توش منتقل نمیشه.........ببخش اگه ناراحت شدی.......منظوری نداشتم[ناراحت]