نگاه کن

جنازه ی شعر هایم

بعد از چند سال  دوباره باز بوی زنده بودن می دهند.

می دانستی؟

و تو ... می خواهی  دوباره سکوت کنم.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
شبیه خودم

تموم زندگی توی همین تو چپیده انگار. همین تو که میخواد سکوت کنی. این جوری سکوتت هم بوی زندگی میده...