عشق یعنی ...

دلی پر از خوشبختیقلب

                                                                                                love is a heart filled with happiness

                                                                                      

/ 3 نظر / 2 بازدید
ابوذر اکبری

هیچوقت این همه بی سایه نبود یا درونِ واژه بی مایه نبود هیچوقت گلهای بختِ روزگار در درونِ کِشتِ همسایه نبود هیچوقت ساده نبود این نو شدن لاله ها قربانیِ آن حالِ بد من همان هستم که قصدم تو شدن قصه ای بی اختیار آن فالِ بد کاش بودن این غم باطل نبود اختیار از کف بدادن تند و زود من به جبرِ واژه ای دلخون شدم با تو ماندن مُرد بردن را چه سود ساعتی این شب ستاره یار ما بعدِ آن تا صبح ظلمت کار ما شمع هم همپرسه ای تبدار شد غرقِ اشک از سردیِ بازار ما راغب یک چند از فروغِ عزِ جان این قلم را تا شبی جانانه برد بعدِ آن صوفی ندانستش چنان نور را در غربتِ یک سایه خورد [دست][گل][بغل]

...!

قطار می رود تو می روی تمام ایستگاه می رود و من چقدر ساده ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده ام و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام ...! [گل]

صنم

[گل][گل][گل] بد قول نباشي؟!