مژده

 گفت: "اشک ریختم برای  آهنگ الهه ناز بنان "

گفتم: خوشحالم؛ فقط همین

گفت: همیشه کوتاه حرف می زنی!

گفتم:حرفی ندارم؛ ...

گفت:زیر لب چی گفتی؟

/ 2 نظر / 11 بازدید